Reklamačný poriadok

Reklamačný protokol


Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, KEDY spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, Čo je jej obsahom Aký spôsob jej vybavenia požaduje. Dale predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej Trvanie. Pre Prípad zamietnuté Reklamácia predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Odporúčame kupujúcemu si zväčšia Táto potvrzeni uchovávať po dobu platnosti Záruky.

 
Reklamácia vybavená bez zbytočného Bude odkladu najneskôr robiť 30 DNU od jej uplatnenia. Pre Jej uplatnenie JE Nutné tovar doručiť predávajúcemu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak nie je dodržaná 30 tich Denná Lehota Má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy Alebo výmenu tovaru.