Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodné SPOLOČNOSTI:

Ondera Aleš
so sídlom Osadní 488
739 32 Řepiště
Identifikačné číslo: 64119823
DIČ: CZ7402044947

zapísanej v obchodnom registri vedenom u obecného živnostenského úradu vo Frýdku-Místku DŇA 22.1.1996, č.j.: 96/2 / 10861P / 11383/3, ev.č.380202-60039
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.mojespanie.sk1. Úvodné ustanovenia


 •     1.1. Pálená Tieto Obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") obchodná SPOLOČNOSTI Ondera Aleš, so sídlom Osadní 488, Řepiště, Identifikačné číslo: 64119823, zapísanej v obchodnom registri vedenom viď. Vyššie, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ODS. 1 zakona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník"), vzájomná prava Povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej Medzi predávajúcim inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod JE predávajúcim prevádzkovaný na webovej Stránke umiestnené na internetovej adrese www.mojespani.cz (ĎALEJ Len "webová stránka"), a až prostredníctvom Rozhranie webovej stránky (ĎALEJ LEN "webové Rozhranie obchodu").
 •     1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá Má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, JE právnickou osobou ČI osobou, Jež Jedna PRI objednávanie tovaru v rámci podnikateľskej činnosti SVE Alebo v rámci svojho samostatného vykone Povolanie.
 •     1.3. USTANOVENIA odlišné od obchodných podmienok JE možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 •     1.4. USTANOVENIA obchodných podmienok SÚ neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva Obchodné podmienky SÚ vyhotovené v Českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v Českom jazyku.
 •     1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť ČI dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva Povinnosti vzniknutá po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský ucet


 •     2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať urobiť svojho užívateľského Rozhranie. Zo svojho užívateľského rozhrania môžete kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "Užívateľský účet"). V prípade, že na webovej Rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie Primo z webového Rozhranie obchodu.
 •     2.2. PRI registrácii na webovej Stránke PRI objednávanie tovaru JE kupujúci povinný uvádzať Správne pravdivo VŠETKY údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte JE kupujúci PRI akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte PRI objednávanie tovaru SÚ predávajúcim považované za Správne.
 •     2.3. Pristup k užívateľskému účtu JE zabezpečený užívateľským menom heslom. Kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť JE ohľadom INFORMÁCIÍ potrebných na prístupov robiť jeho užívateľského konta.
 •     2.4. Kupujúci Nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 •     2.5. Predávajúci Moze zrušiť Užívateľský ucet, a až najmä v prípade, keď kupujúci svoj Užívateľský ucet dele nez 24 mesiacov nevyužíva CI v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (Vrátane obchodných podmienok).
 •     2.6. Kupujúci berie na vedomie, Zé Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a až to najmä vzhľadom NA nutnú údržbu hardwarového softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy


 •     3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom obchode Rozhranie JE informatívneho charakteru predávajúci povinný uzatvoriť kúpnu Niet zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 •     3.2. Webové Rozhranie obchode obsahuje informácie o tovare, a až Vrátane Uvedenie cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane Dane z Nedávno pridanej hodnoty Všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom Rozhranie obchodu. Týmto ustanovením Nie je Obmedzená MOŽNOSŤ predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 •     3.3. Webové Rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením dodaním tovaru uvedené vo webovom obchode Rozhranie Platí Iba obj prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Územie Českej republiky.
 •     3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový Formulár vo webovom Rozhranie obchodu. Objednávkový Formulár obsahuje najmä informácie o:
 •     3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci robiť elektronického nákupného košíka webového Rozhranie obchodu),
 •     3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej aj ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
 •     3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ĎALEJ Spoločne Len Ako "Objednávka").
 •     3.5. Pred zaslaním Objednávky predávajúcemu JE kupujúcemu umožnené skontrolovať meniť údaje, Ktoré robiť Objednávky kupujúci vložil, a až sa vzhľadom na MOŽNOSŤ kupujúceho zisťovať opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát robiť Objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke SÚ predávajúcim považované za Správne.
 •     3.6. Odoslanie Objednávky sa považuje za taký ZAKON kupujúceho, which nepochybným spôsobom identifikuje objednávané tovaru, kúpna nominantmi, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej Ceny, je JE pre Zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie povinných údajov Všetkých v objednávkovom formulári, Zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej Stránke potvrzeni kupujúceho o tom, ze sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 •     3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a až na adresu Elektronické pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 •     3.8. Predávajúci JE vzdy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (Množstvo tovaru, Výška kúpnej Ceny, predpokladané Náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​ČI telefonicky).
 •     3.9. Navrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť DNU.
 •     3.10. Zmluvný vzťah Medzi predávajúcim kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptáciou), Jež JE predávajúcim kupujúcemu elektronickou poštou Zasláno, a až na adresu Elektronické pošty kupujúceho.
 •     3,11. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednanie vyžiada si Stanoviská kupujúceho.
 •     3.12. Pozmenená Ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy kúpna zmluva je v takom prípade Uzavretá Až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom Elektronické pošty.
 •     3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v Súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na TELEFÓNNE Hovory) si hradí kupujúci Sam, pričom pálená Tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. CENA tovaru Platobné PODMIENKY •     4.1. Nominantmi tovar prípadné Náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
 •         v hotovosti V prevádzke predávajúceho na adrese;
 •         v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim obj objednávke;
 •         bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.ú. 296590475/0300, vedený v spolocnosti ČSOB (ĎALEJ Len "ucet predávajúceho");
 •         prostredníctvom úveru poskytnutého Treťou osobou.
 •     4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením dodaním tovaru v dohodnutej Výšku. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa kúpnou cenou aj ĎALEJ Náklady spojené s dodaním tovaru.
 •     4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ČI inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie ČL. 4.6 obchodných podmienok ohľadom Povinnosti uhradiť kúpnu nominantmi tovar Vopred.
 •     4.4. V pripade Platby v hotovosti ČI v pripade Platby na dobierku JE kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby JE kúpna cena splatná robiť 14 DNU od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 •     4.5. V prípade bezhotovostnej platby JE kupujúci povinný uhrádzať kúpnu nominantmi tovar Spoločne s uvedením variabilného symbolu Platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu nominantmi splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na ucet predávajúceho.
 •     4.6. Predávajúci JE oprávnený, najmä v pripade, ze zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (tr. 3.8), požadovať uhradenie kúpnej Celé aj ceny este Pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 •     4.7. Prípadné ZĽAVY z aj ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno Vzájomné kombinovať.
 •     4.8. Ak je na v obchodnom styku obvyklé Alebo JE je stanovené všeobecne záväznými Tak právnymi Predpisy, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - paragón, prípadne faktúru. Predávajúci JE platcom Dane z Nedávno pridanej hodnoty.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


 •     5.1. Kupujúci berie na vedomie, Zé zhod- ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno MIMO Iné odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 •         5.1.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 •         5.1.2. Dodanie alkoholických nápojov o, Jež môžu Byť dodaný Až po uplynutí tridsiatich DNU ktorých cena závisí na výchylkách Finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 •         5.1.3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho Alebo pre jeho osobu
 •         5.1.4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktoré bolo po Dodanie nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 •         5.1.5. o dodávke tovaru v uzavretom obalov, Ktoré kupujúci z obalov vyňal az hygienických dôvodov HO Nie je možné vrátiť,
 •         5.1.6. o dodávke zvukové Alebo obrazové nahrávky Alebo počítačového PROGRAMU, ak porušil ich Pôvodný obal,
 •         5.1.7. o dodávke novín, periodík Alebo časopisu,
 •         5.1.8. o Dodanie digitálneho obsahu, ak nebol na hmotnom nosiči Dodan was Dodan s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho Pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy predávajúci Pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade Nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 •     5.2. Ak sa nejedná o Prípad uvedený v CL. 5.1 ČI o iný Prípad, KEDY nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, MA kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ODS. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je robiť štrnástich (14) DNU od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov Muj Alebo Dodanie niekoľkých časti, Bezi zväčší Táto Lehota odo DŇA prevzatia Posledný Dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 •     5.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Moze kupujúci využitý Vzorový Formulár poskytovaný predávajúcim, tvorí prílohu lenže obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Moze kupujúci zasielať na adresu prevádzky  alebo sídla predávajúceho Staré město, Na zbytkách 83 ( areál Frygesta ) 73801. Pre doručovanie odstúpenie od zmluvy Platí ČLÁNOK. 11 týchto obchodných podmienok.
 •     5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa CL. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený robiť štrnástich (14), DNU od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, Nesie kupujúci Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, je, aby aj v tom prípade, KEDY tovar nemôže Byť vrátený pre svoju povahu poštou. Adresa pro doručení: Onderovi, Osadní 488, Řepiště, 739 32
 •     5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa CL. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci Peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho robiť štrnástich (14) DNU od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, je na rovnakým spôsobom, akým JE predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci JE taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim Už PRI vrátenia tovaru kupujúcim ČI iným spôsobom, ak s TIM kupujúci Bude súhlasiť nevzniknú Tim kupujúcemu Ďalší Náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci povinný vrátiť Nie je prijaté Peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, Nez mu kupujúci tovar vráti Alebo preukáže, Zé tovaru predávajúcemu odoslal.
 •     5.6. Narok na úhradu škody vzniknuté na tovare JE predávajúci oprávnený započítať proti JEDNOSTRANNÉ nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 •     5.7. Myslíte Doby prevzatia tovaru kupujúcim JE predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu nominantmi bez zbytočného odkladu, a až bezhotovostne na ucet určený kupujúcim.
 •     5.8. Ak je Spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, JE darovacia zmluva Medzi predávajúcim kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, ZE ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčekov účinnosti kupujúci JE povinný Spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava Dodanie tovaru •     6.1. V prípade, ZE JE spôsob DOPRAVY nedohodol na zaklade osobitného požiadaviek kupujúceho, Nesie kupujúci riziko prípadnej dodatočnej Náklady spojené s týmto spôsobom DOPRAVY.
 •     6.2. Ak je predávajúci PODĽA kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, JE kupujúci povinný prevziať tovar PRI Dodanie.
 •     6.3. V prípade, ZE JE z dôvodov na strane kupujúceho Nutné tovar doručovať Opakované Alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, JE kupujúci povinný uhradiť Náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. Náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 •     6.4. PRI prevzatí tovaru od prepravcu JE kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalov svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí robiť zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 • 6.5. Kupujúci berie na vedomie, že objednaním tovaru z nášho e-shopu uzatvára platnú kúpnu zmluvu. Ako kupujúci má povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať. Túto povinnosť ukladá zákon, § 2118 zákona č. 89/2012 Zb. Neprevzatím zásielky by ste vyššie spomínaný zákon porušil / a. Podľa súčasnej právnej úpravy má e-shop v prípade, že nebude zásielka prevzatá alebo vyzdvihnutá, právo vymáhať dopravné a ďalšie náklady spojené s vybavením objednávky.7. Z prava VADNÉHO PLNENIA •     7.1. Prava Povinnosti zmluvných stráň ohľadom prav z chybného plnenia sa Ridi príslušnými všeobecne záväznými Predpisy (najmä ustanoveniami § 1914 Až 1925, § 2099 Až 2117 a § 2161 Až 2.174 Občianskeho zákonníka).
 •     7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, Zé tovar PRI prevzatia Nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ZE obj Dobe, KEDY kupujúci tovar prevzal:
 •     7.2.1. Má vlastnosti tovaru, Ktoré si strany dohodli, ak je Chýba dojednania, MA také vlastnosti, Ktoré predávajúci Alebo Výrobca opísal Alebo Ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na zaklade reklamy Jimi vykonávané,
 •     7.2.2. sa tovar Hódi k účelu, which pre jeho pouziti predávajúci uvádza Alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 •     7.2.3. tovar zodpovedá akosti Alebo prevedením dohovorené vzorky Alebo predlohe, była Ak akosť Alebo Prevedenie Určené PODĽA dohodnutého vzorky Alebo predlohy,
 •     7.2.4. Je tovar v zodpovedajúcom Množstvo, nečestnosť Alebo hmotnosti
 •     7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 •     7.3. USTANOVENIA uvedená v CL. 7.2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu nominantmi na Vadu, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na Vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar Melo PRI prevzatí kupujúcim, Alebo vyplývá- Ak sa z povahy tovaru.
 •     7.4. Prava z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie Reklamácia možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v plížiť alebo miesto podnikania. Za okamih uplatnenie Reklamácia sa považuje okamih, KEDY predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 •     7.5. Ďalšie prava Povinnosti stráň Súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady moze upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.


8. ĎALŠIE prava Povinnosti STRANY •     8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením kúpnej Ceny tovaru Celé
 •     8.2. Predávajúci Neni vo vzťahov ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi Správanie v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 •     8.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom Elektronické adresy Ondera@seznam.cz. INFORMÁCIÍ o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 •     8.4. Predávajúci JE oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci pôsobnosti SVE Príslušný živnostenský úrad. Dozor nad Oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu MIMO Iné dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 •     8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolnosti v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


 •     9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, which JE fyzickou osobou, JE poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 •     9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: Meno Priezvisko, adresa Bydlisko, Identifikačné číslo, daňové Identifikačné číslo, adresa Elektronické pošty, TELEFÓNNE číslo (ĎALEJ Spoločne všetko Len Ako "osobné údaje").
 •     9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a až profesionálne účely realizácie prav si Povinnosti Z kúpnej zmluvy profík účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú MOŽNOSŤ, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných OZNÁMENIE kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku Nie je podmienkou, ktorá s tým sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 •     9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (VVI registrácii, vo svojom užívateľskom účte, vvi objednávke uskutočnenej z webového Rozhranie obchodu) uvádzať Správne pravdivo ZO JE povinný bez zbytočného odkladu Informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 •     9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 •     9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v Elektronické podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 •     9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné zo was poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné Poskytnutie osobných údajov.
 •     9.8. V prípade, Že by sa kupujúci domnieval, Zé predávajúci Alebo spracovateľ (tr. 9.5) vykonáva Spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného osobného života kupujúceho Alebo v rozpore so zákonom, najmä SÚ ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom účel na ich spracovania, môže:
 •     9.8.1. požiadať predávajúceho Alebo spracovateľa o Vysvetlenie,
 •     9.8.2. požadovať, ABY predávajúci Alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 •     9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, JE mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci Má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu Náklady nevyhnutné na Poskytnutie informácie.
10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE UKLADANIE COOKIES


 •     10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami Alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho ĎALEJ súhlasí so zasielaním obchodných OZNÁMENIE predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 •     10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním Tzv. sušienky NA jeho computer. V prípade, ZE JE nákup na webovej Stránke možné vykonať záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu Tzv. sušienky NA computer kupujúceho, Moze kupujúci Súhlas PODĽA predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
11. DORUČOVANIE •     11.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho kupujúceho, najmä týkajúce odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou formou doporučeného listu, nie je v kúpnej zmluve stanovené Inak. Oznámenie sa doručujú na príslušnú Kontaktný adresu Druhé strany považujú sa za doručené účinné okamihom ich Dodanie prostredníctvom pošty, s výnimkou OZNÁMENIE o odstúpení od zmluvy urobeného kupujúcim, KEDY JE odstúpenie účinné, ak JE OZNAM kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslaný.
 •     11.2. Za doručené sa považuje aj OZNÁMENIE, ktorého prevzatie było adresátom odmietnuté, Ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo Ktoré sa vrátilo Ako nedoručiteľné.
 •     11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu Vzájomné doručovať prostredníctvom Elektronické pošty, a až na adresu Elektronické pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho ČI uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej Stránke predávajúceho.12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA •     12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje Medzinárodná (zahraničné) prvok, Potom strany dojednávajú, Zé vzťah sa Ridi Českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 •     12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné Alebo neúčinné, Alebo sa takým stane, namiesto neplatných USTANOVENIA nastúpi USTANOVENÍ, ktorého Zmysel sa neplatnému USTANOVENIA čo najviac približuje. Neplatnosťou Alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy ČI obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 •     12.3. Kúpna zmluva Vrátane obchodných podmienok JE archivovaná predávajúcim v Elektronické podobe D nie je prístupná.
 •     12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí Vzorový Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 •     12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Osadnom 488, 73932 Řepiště, adresa Elektronické pošty ondera@seznam.cz, telefón +420602764755.Vo Frýdku-Místku DŇA 1.1.2015